Dataskydd

Den 25:e maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen inom hela EU. ExpanderaMera har bland annat tagit fram denna dataskyddspolicy som en del i efterlevande av förordningen. Dataskyddspolicyn tillämpas från och med direktivets införande 25:e maj.

Dataskydd

Dataskyddspolicy

ExpanderaMera bryr oss om din personliga integritet. I vår dataskyddspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. I policyn kan du också läsa om dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Har du frågor om vårt arbete med integritets- och dataskydd kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@expanderamera.se

Om du har klagomål gällande ExpanderaMeras personuppgiftshantering ska du lämna dessa till Dataskyddsinspektionen.

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster eller söker arbete hos oss. Genom att registrera dig hos ExpanderaMera som arbetssökande, ta anställning hos ExpanderaMera eller anlita oss som bemannings- eller rekryteringsleverantör accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. ExpanderaMera använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

Denna policy omfattar samtliga bolag i ExpanderaMera-koncernen.

Dataskydd

Information vi samlar in

Informationen är både sådan som du lämnar till oss och som vi samlar in, nedan kan du läsa mer om den information vi samlar in för dig som anställd, arbetssökande, kund och leverantör.

Arbetssökande
Information som du ger till oss. När du söker arbete hos oss kommer du att ge oss information dels via dokumentation som CV dels vid personlig intervju. Detta är information som vi använder i vårt rekryteringsarbete.
Informationen kan vara:
Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
CV och annan information om ditt yrkesliv – dokument som CV, personligt brev, olika intyg på dina kompetenser

Information vi samlar in om dig. När du söker jobb hos oss kommer vi att begära referenser. Vi ställer frågor till dina referenser om ditt yrkeskunnande och dig som person vilket utgör underlag i vårt rekryteringsarbete. Vid behov kan vi även komma att behöva kontakta fackförening och/eller myndigheter för att kontrollera att du innehar de certifikat och/eller yrkesbevis som krävs.

Anställd
När du söker arbete samlar vi in information om dig. Under din anställning kommer vi också att samla in information exempelvis för att kunna betala ut din lön, följa upp din arbetsmiljö och arbetsprestation. Du kommer vid anställning få detaljerad information om vilka personuppgifter vi behandlar inom ramen för din anställning.

Information som du ger till oss. Detta är exempelvis uppgifter om nära anhörig, information om bank- och kontouppgifter, information om facklig tillhörighet, arbetade tider, bild för ID06, information om arbetsmiljön på projekt där du arbetar och information om sjukfrånvaro.

Information vi samlar in om dig. Vi följer upp din arbetsinsats med kvalitetsuppföljningar hos våra kunder.

Kund
Information som du ger till oss. När du anlitar oss som bemannings- eller rekryteringsleverantör kommer vi att behöva information om de kontaktpersoner hos er som vi ska ha kontakt med.

Information som vi samlar in. I vår kundbearbetning kartlägger vi kontaktpersoner hos kundföretag för vidare kontakt och marknadsföring.
Informationen kan vara:
Person- och kontaktinformation till kontaktpersoner – namn, e-postadress, titel samt mobiltelefonnummer.

Leverantör
Information som du ger till oss. När vi inleder ett samarbete eller avtalsförhållande kommer vi att behöva information om de kontaktpersoner hos er som vi ska ha kontakt med.
Informationen kan vara:
Person- och kontaktinformation till kontaktpersoner – namn, e-postadress samt mobiltelefonnummer.

Dataskydd

Hantering av information

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra ExpanderaMeras tjänster samt för att kommunicera med dig. Detaljerad information om hur ExpanderaMera specifikt behandlar personuppgifter får du i samband med anställning eller när du registrerar dig hos oss som kund eller arbetssökande. Leverantörer ges information i samband med att samarbete eller avtalsförhållande inleds.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Dataskydd

Delning av information

Arbetstagare
Vi kan komma att dela din information med utvalda tredje parter. När vi gör det kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå vid överföring till eller delning.

Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom ExpanderaMera-koncernen. ExpanderaMera kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att exempelvis boka in dig på behörighetsutbildningar eller beställa ID06.

Kunder. När du arbetar hos våra kunder behöver de ta del av dina personuppgifter för att registrera dig i elektronisk personalliggare samt för att göra korrekt ackordsavstämning. Kunder tar även del av dina rapporterade tider.

Fackliga och arbetsgivarorganisationer. ExpanderaMera kommer för att uppfylla kollektivavtalsregler och arbetsrättsliga lagar behöva dela dina personuppgifter med fackliga organisationer med vilka vi är bundna av kollektivavtal samt med våra arbetsgivarorganisationer.

Myndigheter. ExanderaMera kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polisen, Skatteverket och andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Arbetssökande
Kunder. Vi presenterar din anonyma profil för våra kunder som efterfrågar personal. I profilen förekommer uppgifter om din yrkeskompetens och yrkesmässig bakgrund men aldrig namn, telefonnummer eller personnummer.

Kunder
Anställda. När våra anställda arbetar på projekt hos er får de information om namn och nummer till aktuella kontaktpersoner på era projekt.

Dataskydd

Behandling av personuppgifter (geografiskt)

Din data ska behandlas inom EU/EES men kan i undantagsfall överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Vi kommer då att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med lämplig skyddsnivå som är jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.
Dataskydd

Bevarande av personuppgifter

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig som anställd eller kund och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.inom EU/EES.

Arbetssökande
När du söker arbete hos oss får du lämna samtycke för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter som insamlas under vår rekryteringsprocess. Vi inhämtar samtycke var 3:e år och du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke vilket leder till att din profil och således dina personuppgifter hos oss raderas.
Observera att vår hantering av dina uppgifter även grundas på rättslig förpliktelse gällande Diskrimineringslagen.

Anställda
När du blir anställd hos oss får du information om hur vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. I informationen klargörs vilka uppgifter vi behandlar, med vilket syfte, hur uppgifterna behandlas, av vem uppgifterna behandlas och lämnas ut till samt på vilken laglig grund behandlingen sker.

Kunder
Så länge du har pågående projekt samt om det finns kvarvarande åtaganden såsom exempelvis ackordsavstämning kommer vi att spara din information. Utöver detta kommer vi spara dina uppgifter så länge de är nödvändiga för att vi ska kunna upprätthålla relationen med dig. Radering sker om vi får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet eller på begäran av dig.

Dataskydd

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data
Du kan kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter om dig vi lagrar och verifiera den information vi har om dig en gång per år.

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätten att bli glömd
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Observera dock att det kan dock finnas rättsliga förpliktelser för ExpanderaMera som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data.