Ochrona danych

25 maja 2018 r. w całej UE zostanie wprowadzone nowe rozporządzenie o ochronie danych. ExpanderaMera opracowała politykę ochrony danych w zgodności z rozporządzeniem. Polityka będzie miała zastosowanie od momentu wprowadzenia dyrektywy w dniu 25 maja.

Ochrona danych

Polityka ochrony danych

ExpanderaMera dba o Twoją prywatność. W naszej polityce ochrony danych wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe. W polityce możesz również przeczytać o swoich prawach wobec nas i o tym, jak możesz dochodzić swoich praw. Jeśli masz pytania dotyczące naszej pracy z prywatnością i ochroną danych, możesz skontaktować się z nami, wysyłając nam wiadomość e-mail na dataskydd@expanderamera.se

Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą zarządzania danymi osobowymi przez ExpanderaMera, prześlij ją do urzędu ochrony danych.

Ważne jest, aby przeczytać i zrozumieć naszą politykę ochrony danych przed skorzystaniem z naszych usług lub ubieganiem się o pracę u nas. Rejestrując się w ExpanderaMera jako osoba poszukująca pracy, podejmując pracę w ExpanderaMera lub zatrudniając nas jako dostawcę personelu lub rekrutacji, akceptujesz naszą Politykę ochrony danych i przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. ExpanderaMera wykorzystuje elektroniczne kanały komunikacji do wysyłania informacji.

Niniejsza polityka obejmuje wszystkie spółki z Grupy ExpanderaMera.

Ochrona danych

Informacje, które zbieramy

Poniżej dowiesz się więcej o tym, jakie informacje pozyskujemy i przechowujemy od naszych pracowników, osób poszukujących pracy, klientów i dostawców.

Osoby poszukujące pracy
Informacje, które nam przekazujesz. Kiedy ubiegasz się o pracę u nas, przekażesz nam informacje częściowo poprzez dokumentację, taką jak CV, i podczas osobistej rozmowy kwalifikacyjnej. Są to informacje, które wykorzystujemy w naszej pracy rekrutacyjnej.
Mogą to być:
Dane osobowe i kontaktowe – imię i nazwisko, data urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego, adres, adres e-mail, numer telefonu komórkowego itp.
CV i inne informacje o Twoim życiu zawodowym – dokumenty takie jak CV, list motywacyjny, certyfikaty Twoich umiejętności.

Informacje, które zbieramy o Tobie. Kiedy ubiegasz się o pracę u nas, poprosimy Cię o referencje. Osobom referencyjnym zadajemy pytania dotyczące Twoich umiejętności zawodowych i Ciebie jako osoby, co stanowi podstawę naszej pracy rekrutacyjnej. W razie potrzeby możemy również skontaktować się ze związkiem zawodowym i/lub władzami, aby sprawdzić, czy posiadasz wymagane certyfikaty zawodowe.

Pracownik
Kiedy ubiegasz się o pracę, zbieramy informacje o Tobie. Podczas Twojego zatrudnienia będziemy również zbierać informacje, na przykład aby móc wypłacać Ci wynagrodzenie, śledzić Twoje środowisko pracy i wydajność. Kiedy zostaniesz zatrudniony, otrzymasz szczegółowe informacje o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy w ramach Twojego zatrudnienia.

Informacje, które nam przekazujesz. Należą do nich informacje o bliskich krewnych, dane bankowe i konta, informacje o przynależności związkowej, czasie pracy, zdjęcie do karty ID06, informacje o środowisku pracy w projektach, w których pracujesz oraz o zwolnieniach lekarskich.

Informacje, które zbieramy o Tobie. Śledzimy Twoją pracę u naszych klientów i monitorujemy jej jakość.

Klient
Informacje, które nam przekazujesz. Kiedy zatrudniasz nas jako dostawcę personelu lub rekrutacji, będziemy potrzebować informacji o osobach kontaktowych.

Informacje, które zbieramy. W naszej pracy z klientem przetwarzamy dane osób kontaktowych w celu dalszego kontaktu i marketingu. Mogą to być dane osobowe i kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa stanowiska i numer telefonu komórkowego.

Dostawca
Informacje, które nam przekazujesz. Kiedy rozpoczynamy współpracę, będziemy potrzebować informacji o osobach kontaktowych w Twojej firmie. Mogą to być dane osobowe i kontaktowe – imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.

Ochrona danych

Zarządzanie informacjami

Wszystkie dane są wykorzystywane do świadczenia, wykonywania i ulepszania usług ExpanderaMera, a także do komunikowania się z Tobą. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób ExpanderaMera przetwarza dane osobowe, są przekazywane przy zatrudnieniu lub podczas rejestracji u nas jako klient lub osoba poszukująca pracy. Dostawcy otrzymują informacje przy rozpoczynaniu współpracy lub stosunku umownego.

Nigdy nie sprzedajemy Twoich danych osobowych stronom trzecim.

Ochrona danych

Udostępnianie informacji

Pracownik
Możemy udostępniać Twoje dane wybranym stronom trzecim. Podejmiemy wtedy wszelkie uzasadnione środki prawne, techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są przetwarzane bezpiecznie i są chronione podczas przekazywania lub udostępniania.

Dostawcy i podwykonawcy, tacy jak spółki wchodzące w zakres Grupy ExpanderaMera. ExpanderaMera może udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom lub podwykonawcom, aby na przykład zapisać Cię na szkolenie kwalifikacyjne lub zamówić ID06.

Klienci. Kiedy pracujesz u naszych klientów, muszą oni uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, aby zarejestrować się w elektronicznych rejestrach personelu i dokonać prawidłowego rozliczenia. Klienci są również zaangażowani w zgłaszanie Twoich godzin pracy.

Związki zawodowe i organizacje pracodawców; ExpanderaMera udostępni Twoje dane osobowe związkom zawodowym, z którymi jesteśmy związani umową związkową oraz organizacjom pracodawców w celu przestrzegania zasad umów związkowych i prawa pracy.

Władze. ExpanderaMera może dostarczyć niezbędnych informacji organom, takim jak policja, szwedzki urząd skarbowy i inne organy, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub jeśli wyrazisz na to zgodę.

Osoby poszukujące pracy
Klienci. Przedstawiamy Twój anonimowy profil naszym klientom, którzy potrzebują personelu. Profil zawiera informacje o Twoich kompetencjach zawodowych i doświadczeniu. Nie zawiera natomiast Twojego imienia i nazwiska, numeru telefonu ani numeru personalnego.

Klienci
Pracownicy. Kiedy nasi pracownicy pracują z Tobą nad projektami, otrzymują informacje o nazwiskach i numerach aktualnych osób kontaktowych w Twoich projektach.

Ochrona danych

Przetwarzanie danych osobowych (geograficzne)

Twoje dane będą przetwarzane na terenie UE/EOG, ale wyjątkowo mogą być przekazywane i przetwarzane w krajach spoza UE/EOG przez innego dostawcę lub podwykonawcę. Podejmiemy wszelkie uzasadnione środki prawne, techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że Twoje dane są przetwarzane bezpiecznie i z odpowiednio chronione na takim samym poziomie jak ochrona oferowana w UE/EOG.
Ochrona danych

Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań wobec Ciebie jako pracownika lub klienta i tak długo, jak wymagają tego ustawowe okresy przechowywania.

Osoby poszukujące pracy
Ubiegając się o pracę u nas, możesz wyrazić zgodę, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe zebrane podczas procesu rekrutacji. Prosimy Ciebie o zgodę co 3 lata i w każdej chwili możesz ją wycofać. Wycofanie zgody prowadzi do usunięcia Twojego profilu, a tym samym Twoich danych osobowych u nas.
Należy pamiętać, że nasze przetwarzanie danych opiera się również na obowiązku prawnym wynikającym z ustawy o dyskryminacji.

Pracownicy
Kiedy zostaniesz przez nas zatrudniony, otrzymasz informację o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w ramach naszej działalności, m.in. jakie dane przetwarzamy, w jakim celu, w jaki sposób są one przetwarzane, przez kogo są przetwarzane i dostarczane oraz na jakiej podstawie prawnej odbywa się przetwarzanie.

Klienci
Przechowujemy Twoje informacje tak długo jak trwają projekty i istnieją pozostałe zobowiązania, takie jak rozliczenia. Ponadto będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak będzie to konieczne do utrzymania relacji z Tobą. Usunięcie następuje, jeśli dowiemy się, że dane nie są już odpowiednie lub istotne dla celu lub na żądanie użytkownika.

Ochrona danych

Twoje prawa

Prawo dostępu do swoich danych
Możesz bezpłatnie uzyskać o informacje o tym, jakie dane osobowe o Tobie przechowujemy i zweryfikować je raz w roku na żądanie.

Prawo do sprostowania
Masz prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych informacji o sobie.

Prawo do bycia zapomnianym
Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach, gdy dane nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane. Należy jednak pamiętać, że mogą istnieć zobowiązania prawne dla ExpanderaMera, które uniemożliwiają nam natychmiastowe usunięcie części danych.